صلاح‌الدین اسمعیلی

صلاح‌الدین اسمعیلی

صلاح‌الدین اسمعیلی هستم، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی و دانشجوی سال چهارم دکتری روانشناسی بالینی در دانشگاه شهید بهشتی تهران. تز دکتری‌ام یک پژوهش جامع میان رشته‌ای است که موضوع آن…

مهدی میناخانی

مهدی میناخانی

من مهدی میناخانی، دانش‌آموخته‌ی روانشناسی و دارای پروانه‌ی تخصصیِ رواندرمانی از سازمان نظام روانشناسی ایران هستم. از سال 88 تا کنون در حال درمانگری هستم و در حال حاضر، روانکاوی…